Υποβολή Αρθρων

Οδηγίες για την υποβολή άρθρων στα Σύγχρονα Θέματα

Τα υποβληθέντα άρθρα κρίνονται με ευθύνη της Συντακτικής Επιτροπής (ΣΕ), η οποία γνωστοποιεί την απόφασή της εντός τριμήνου περίπου. Η μη αποδοχή ενός άρθρου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι έχει αξιολογηθεί αρνητικά· η ΣΕ μπορεί να κρίνει ότι δεν εντάσσεται στον θεματικό προγραμματισμό ή το γενικότερο προφίλ του περιοδικού.

Προϋπόθεση για τη δημοσίευση κειμένου στα Σύγχρονα Θέματα είναι να μην έχει ήδη δημοσιευθεί και να μην έχει ταυτοχρόνως υποβληθεί για κρίση αλλού, καθώς και η συμφωνία ότι δεν πρόκειται να αναπαραχθεί, στο σύνολό του ή εν μέρει, χωρίς την ενημέρωση και την άδεια των ΣΘ.

H Συντακτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις επί του περιεχομένου και της μορφής των κειμένων που κατ’ αρχήν γίνονται αποδεκτά. Tα ΣΘ διατηρούν το δικαίωμα της τελικής επιμέλειας των κειμένων.

Tα άρθρα υποβάλλονται στην τελική τους εκδοχή είτε σε έντυπη μορφή, στην ταχυδρομική διεύθυνση του περιοδικού, είτε κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή (Word) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected], με διπλό διάστιχο και γραμματοσειρά Times New Roman 12.

Kατά κανόνα, η έκταση των άρθρων κορμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, των παραπομπών, κλπ. Τα σχόλια που εντάσσονται στην ενότητα «Έπεα Πτερόεντα» κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 2.000 λέξεων.

Σκοπός των βιβλιοκρισιών δεν είναι μόνο η κατατοπιστική παρουσίαση ενός έργου αλλά και η νηφάλια κριτική του αξιολόγηση. Οι βιβλιοκρισίες φέρουν τίτλο. Καλό είναι οι βιβλιοκρισίες, όταν δεν αφορούν περισσότερα του ενός έργα, να μην υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις.

Kάθε άρθρο καλό είναι να συνοδεύεται από περίληψη 100-130 λέξεων (απαραίτητο για την ετοιμασία δελτίου τύπου και για τον δικτυακό μας τόπο). Στο τέλος της περίληψης, προσδιορίζονται έξι (6) λέξεις-κλειδιά, χρήσιμες για τον ευρετηριασμό του άρθρου και τη θεματική ηλεκτρονική αναζήτησή του.

Tο όνομα του/της συγγραφέως συνοδεύεται από τα στοιχεία «ταυτότητάς» του/της: ιδιότητα, αντικείμενο διδασκαλίας/έρευνας, ίδρυμα (πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο), συναφείς προς το άρθρο πρόσφατες δημοσιεύσεις, e-mail. Εάν οι συγγραφείς δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, θα πρέπει να το δηλώσουν.

Τα ξένα ονόματα είτε αναγράφονται συστηματικά με λατινικούς χαρακτήρες είτε μεταγράφονται στα ελληνικά. Eάν επιλεγεί η δεύτερη λύση, θα πρέπει κατά την πρώτη εμφάνιση ενός ξένου ονόματος στο κείμενο να παρατίθεται εντός παρενθέσεως και η λατινογράμματη εκδοχή του. Όποια λύση και αν υιοθετηθεί θα πρέπει να τηρείται με συνέπεια.

Oι παραπομπές και οι σημειώσεις περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο, και συγκεντρώνονται στο τέλος του άρθρου (endnotes). Η θέση τους στο κείμενο σημειώνεται με αριθμητικούς δείκτες που τίθενται μετά τα σημεία στίξης και τα εισαγωγικά.

 

Οδηγός για την παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών στις σημειώσεις:

α) Την πρώτη φορά που αναφέρεται ένα έργο παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του, σύμφωνα με τα πιο κάτω υποδείγματα:

i) Bιβλία (μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι):

Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, μτφρ. Βασίλης Καπετανγιάννης, Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. x-x.

Étienne Balibar, La crainte des masses, Galilée, Παρίσι 1997, σ. xx-xx.

Linda Nicholson / Steven Seidman (επιμ.), Social Postmodernism: Beyond Identity Politics, Cambridge University Press, Kέμπριτζ 1995, σ. xx.

ii) Άρθρα περιοδικών:

Giorgio Agamben, «Kατάσταση εκτάκτου ανάγκης», μτφρ. Θεόφιλος Tραμπούλης, Σύγχρονα Θέματα 85 (2004), σ. xx.

Margaret Canovan, «Two Strategies for the Study of Populism», Political Studies 30/4 (1982), σ. xx-xx.

iii) Άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:

Beatrice Hanssen, «On the Politics of Pure Means: Benjamin, Arendt, Foucault», στο Hent de Vries / Samuel Weber (επιμ.), Violence, Identity and Self-Determination, Stanford University Press, Στάνφορντ, Καλιφόρνια 1997, σ. xx.

iv) Άρθρα στο Διαδίκτυο:

Chantal Mouffe, «Critique as Counter-Hegemonic Intervention», στο http://eipcp.net/transversal/0808/mouffe/en (πρόσβαση: 28.3.2011).

Ας σημειωθεί ότι οι τίτλοι των άρθρων και των βιβλίων που εκφέρονται στην αγγλική γλώσσα γράφονται με πεζοκεφαλαία, όπως στα πιο πάνω παραδείγματα:

β) Όταν παραπέμπουμε στο ίδιο έργο, στην αμέσως επόμενη σημείωση, αλλά σε διαφορετικές σελίδες γράφουμε: Aυτ., σ. xx-xx.

γ) Όταν παραπέμπουμε στο ίδιο έργο, στην αμέσως επόμενη σημείωση και στις ίδιες ακριβώς σελίδες γράφουμε απλά: Αυτ.

δ) Όσες φορές αναφερόμαστε στο ίδιο έργο, όχι όμως στην αμέσως επόμενη υποσημείωση, παραλείπουμε το μικρό όνομα, τον υπότιτλο, τον/την μεταφραστή/-ρια και τον εκδοτικό οίκο. Παραθέτουμε μόνο το επώνυμο, όλο τον τίτλο (αν είναι σύντομος) ή μέρος του τίτλου (αν είναι μεγάλος), και τις σελίδες στις οποίες παραπέμπουμε:

Π.χ. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, ό.π., σ. xx-xx.

ε) Τον ίδιο κανόνα εφαρμόζουμε όταν παραπέμπουμε στο ίδιο άρθρο σε μεθεπόμενη υποσημείωση, οπότε παραλείπουμε τον αριθμό του τόμου, του τεύχους και την χρονολογία έκδοσης, αναφέροντας μόνο το επώνυμο, μέρος του τίτλου και τις σελίδες:

Π.χ. Canovan, «Two Strategies», ό.π., σ. xx-xx.

στ) Εάν σε μία υποσημείωση παραπέμπονται περισσότερα από ένα έργα, χωρίζονται με άνω τελεία (·).

ζ) Συντομογραφίες:

αυτ. = αυτόθι / στο ίδιο / ibid.
βλ. = βλέπε /cf.
έκδ. = έκδοση (β΄ έκδ., γ΄ έκδ. βελτιωμένη)
εισ. = εισαγωγή / intro.
επιμ. = επιμέλεια / ed.
επίμ. = επίμετρο
κ.ά. = και άλλοι / et al.
κ. εξ.= και εξής / ff.
μτφρ. = μετάφραση / trans.
ό.π. = όπως παραπάνω / op. cit.
πρβλ. = παράβαλε / cf.
πρόλ. = πρόλογος
σ. = σελίδα / σελίδες / p. ή pp.
σημ. = σημείωση / n.
σποράδην = απαντά σε πολλά σημεία του κειμένου / passim
χ.α. = χωρίς αρίθμηση (σελίδων)
χ.τ. = χωρίς τόπο (έκδοσης)
χ.χ. = χωρίς χρονολογία (έκδοσης)

Επιλέγονται τα εισαγωγικά της ελληνικής γραμματοσειράς: « ». Tα διπλά ανωφερή άγκιστρα (“ ”) επιλέγονται στην περίπτωση που τίθενται εισαγωγικά εντός εισαγωγικών.

Eικόνες και πίνακες (εάν είναι απαραίτητοι) υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, με σημειωμένη τη θέση τους στο κείμενο. Oι ενδότιτλοι μπαίνουν με πεζά στην αριστερή πλευρά του κειμένου. Στην αιτιατική ενικού των αρσενικών άρθρων «τον» και «έναν» διατηρείται πάντοτε το τελικό «ν».

Παρακαλούμε, τα υποβαλλόμενα στα Σύγχρονα Θέματα άρθρα, σχόλια και βιβλιοκρισίες να έχουν προηγουμένως συμμορφωθεί με τις πιο πάνω οδηγίες.

Η Συντακτική Επιτροπή
Αθήνα 2017

IΔPYTHΣ Σταμάτης Χρυσολούρης

EKΔOTEΣ Νίκος Αλιβιζάτος, Γρηγόρης Ανανιάδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH Έφη Αβδελά, Νίκος Αλιβιζάτος, Γρηγόρης Ανανιάδης, Νικόλας Βαγδούτης, Θανάσης Βαλαβανίδης, Οντέτ Βαρών Βασάρ, Λίνα Βεντούρα, Κώστας Βλασόπουλος, Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Γιαννουλόπουλος, Έλλη Δρούλια, Χάρης Εξερτζόγλου, Ελευθερία Ζέη, Όλγα Θεμελή, Βίκυ Ιακώβου, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Καραβοκύρης, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Λούση Κιουσοπούλου, Ηλίας Κούβελας, Μάκης Κουζέλης, Νίκος Κουραχάνης, Δημήτρης Κυρτάτας, Σαράντης Λώλος, Γιώργος Μαλάμης, Αχιλλέας Μητσός, Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Ρίκα Μπενβενίστε, Βαγγέλης Μπιτσώρης, Στρατής Μπουρνάζος, Ανδρέας Πανταζόπουλος, Κατερίνα Ροζάκου, Άκης Παπαταξιάρχης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Ειρήνη Σκαλιώρα, Αθηνά Σκουλαρίκη, Γιάννης Σταυρακάκης, Κώστας Τσιαμπάος, Σάββας Τσιλένης, Δημήτρης Χριστόπουλος, Κώστας Χριστόπουλος, Θωμάς Ψήμμας.

ΓPAMMATEIA ΣYNTAΞHΣ Γρηγόρης Ανανιάδης, Βίκυ Ιακώβου, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Γιώργος Μαλάμης, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Σάββας Τσιλένης

KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA Βουβούλα Σκούρα

ΔIEYΘYNTHΣ EKΔOΣHΣ Γιώργος Γουλάκος

ΔIOPΘΩΣH KEIMENΩN Αναστασία Λαμπροπούλου

HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH-ΦIΛMΣ Eκδόσεις νήσος, Σαρρή 14, 105 53 Αθήνα, τηλ.: 210.3250058

EKTYΠΩΣH Kωστόπουλος Γιώργος, Aκομινάτου 67-69, τηλ.: 210.8813.241

BIBΛIOΔEΣIA Βασ. & Ζαχ. Μπετσώρη O.Ε., Στ. Γονατά 13A, τηλ.: 210.5743.783

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα